loader image

Játékszabályzat és részvételi feltételek

1. A játék megnevezése

2022 legszebb karácsonyi Little Dutch kirakata

2. A játék szervezője

A 2022 legszebb karácsonyi Little Dutch kirakata elnevezésű szavazás és nyereményjáték (továbbiakban „játék”) szervezője a Little Dutch Hungary (üzemeltető: Plett Kft. székhelye: 8060 Mór, Álmos vezér utca 46., adószáma: 24803395-2-07) (továbbiakban „szervező”).

A szervező további elérhetőségei: a https://littledutch-hungary.hu/  továbbá a https://www.facebook.com/littledutch.hungary  és a https://www.instagram.com/littledutch_hungary/  .

A Nyereményjáték részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) a Szervező az alábbiakban határozza meg, melyeket a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel maradéktalanul elfogad.

3. A játék időtartama

A Játék 2022. november 28. napján 00 óra 01 perctől 2022. december 11. 23 óra 59 percig tart. A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték időtartamának megváltoztatására!

4. Nyeremények

A Játékban szavazók között a következő nyeremény kerül kisorsolásra:

– 1 db 50.000 Ft (azaz ötvenezer forint) értékű Little Dutch vásárlási utalvány

5. A játékban történő részvétel feltételei

A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban ”játékos”) vehet részt, aki a játék 3. pontban írt időtartam alatt:

– a megjelölt kategóriák közül egy kategóriában érvényes szavazatot ad le a www.littledutch-hungary.hu/karacsonyi-kirakat-verseny/ oldalon

– regisztrál a játékba a következő adatainak megadásával: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. A játékba történő regisztráció díjmentes.

– rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel

– a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése okán nem hivatkozhat.

– A regisztráció során a megfelelő mezők bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul a megadott adatainak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez

A játék időtartama alatt egy Játékos az online felületen történő szavazás esetén csak egy alkalommal jogosult regisztrálni a Játékba, és szavazatát egy alkalommal adhatja le az általa választott kirakatra.

Azon Játékosok és szavazataik, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a játékból. Szervező kizárólag azokat a szavazatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját személyes adataik megadásával küldenek be a Játékba, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a Játékos nem saját személyes adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A játékosok a regisztrációjuk során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése) a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A szavazatokat a játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a játékból kizárhatja. A játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékból – a szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

6. A szavazás menete, kategóriák

A szervező a játékban történő részvételt szavazáshoz köti, melynek során minden játékosnak egy alkalommal szavaznia szükséges a www.littledutch-hungary.hu/karacsonyi-kirakat-verseny/ weboldalon. Egy felhasználó csak egy kirakatra adhatja le a szavazatát.

A játékosok kizárólag online jogosultak szavazni a https://littledutch-hungary.hu/karacsonyi-kirakat-verseny/ weboldalon keresztül. Az online felületen történő szavazás esetén egy játékos csak egy alkalommal jogosult regisztrálni a játékba, szavazatát pedig csak egy alkalommal jogosult leadni az általa választott egy darab kirakatra.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

7. A szavazás eredményhirdetése

A Szervező a szavazás végeredményét, azaz a legtöbb szavazatot kapott kirakat nevét 2022. december 12-én hozza nyilvánosságra a szavazás weboldalán és közösségi oldalain.

8. A nyertesek sorsolása

A szervező a játék teljes időtartama alatt, azaz 2022. november 28. napján 00 óra 01 perctől 2022. december 11. 23 óra 59 percig beérkezett érvényes szavazatok közül 2022. december 12. napján a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (Random.org randomgenerátor segítségével), két tanú jelenlétében, összesen a 4. pontban szereplő nyeremények számával megegyező nyertest sorsol ki. A sorsolás helyszíne a szervező (üzemeltető: Plett Kft. székhelye: 8060 Mór, Álmos vezér utca 46.) irodája. A sorsolás nem nyilvános. A szervező a sorsoláson pótnyertest (a továbbiakban: „Tartaléknyertest”) sorsol ki. A Tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes bármely okból kizárásra kerül a Játékból.

A sorsoláson a Játék időtartama alatt szavazó minden Játékos egyetlen érvényes szavazattal (ld. 6. pont) vesz részt. A sorsolás tehát nem a regisztráció, hanem a szavazat alapján történik. A sorsolásban minden szavazat ugyanakkora eséllyel vesz részt.

9. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A Nyeremény egy darab bruttó 50.000,- Ft (azaz ötvenezer forint)  értékű vásárlási utalvány, amelyet a Nyertes a www.onlinebabashop.hu oldalon vásárolhat le 2022. december 31-ig, kizárólag Little Dutch termékekre. A Nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

A Szervező jogosult a Nyertes nevét a sorsolást követően közzétenni a Szervező Honlapján (https://littledutch-hungary.hu/karacsonyi-kirakat-verseny/ 

), illetve Facebook oldalán (2. A játék szervezője).

A Szervező a nyertes játékosokat legkésőbb a sorsolási napot követő 24 órán belül értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen. A játékosok az értesítés ilyen módjához a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A Nyertes játékos köteles az értesítést 7 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a Tartaléknyertes részére átadni a nyereményt.

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben a regisztrációja az 5. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül. A Nyertes játékosnak a nyereményt a Szervező kiállítja, és virtuális kupon formájában a rendelkezésére bocsátja. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 10 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációján, illetve az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

10. Adózás és egyéb költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény személyes átvétele esetén a Szervező székhelyére történő oda- és visszautazás költsége a játékost terheli.

11. Adatkezelés

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a regisztráció során megadott adataikat. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein. Az adatokat a Szervező csak a Játék ideje alatt tárolja, azokat az eredményhirdetést követő 13 napon belül törli.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi. Amennyiben a Játékos csak a szavazással kapcsolatos értesítésekről, illetve hírlevélről iratkozik le, és nem kéri az adatainak a törlését, a sorsolásban részt vesz.

A szavazás adatvédelmi felelőse: Németh Norbert – kirakatverseny2022@littledutch.hu

12. Vegyes rendelkezések

A szavazatok és a regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, forgalmazójával vagy szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a Nyertes játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárja. Amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási vagy kártérítési igényt a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Játékhoz, a Játékos által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékszabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a honlapon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

13. Információ a szavazásról és a játékról

A regisztrációs felület, a kategóriák és a szavazás a https://littledutch-hungary.hu/karacsonyi-kirakat-verseny/  weboldalon érhetők el.

Kapcsolatfelvétel